Menu Zamknij

O projekcie „Innovations in open education” 2015-2017

Projekt „Współpraca europejskich szkół średnich w celu wytworzenia, wykorzystywania i upowszechniania Otwartych Zasobów Edukacyjnych z zastosowaniem technologii komunikacyjno-informacyjnej” jest realizowany przez cztery szkoły ponadgimnazjalne. Szkoła koordynująca z Polski  –  Liceum Ogólnokształcące nr 14 w Poznaniu, oraz partnerzy: Bolvadin Anadolian państwowa szkoła średnia ogólnokształcąca z Turcji, szkoła średnia turystyczna – „Economic Technological High School of Tourism” z Rumunii oraz szkoła średnia techniczna z profilem kulinarnym, turystycznym i ekonomicznym z  Włoch IIS  – „VIALE ADIGE”. Realizacja projektu będzie trwała 24 miesiące. W tym czasie planujemy przeprowadzić:
– 4 trzydniowe Międzynarodowe Spotkania Projektowe (3 pracowników z każdej szkoły, po jednym spotkaniu u każdego z partnerów)
– 4 Krótkotrwałe (pięciodniowe) Wymiany Uczniów (10 uczniów i 3 opiekunów z każdej placówki, po jednym spotkaniu u każdego z partnerów)
– Mamy zamiar wytworzyć 7 Rezultatów Pracy Intelektualnej istotnych pod względem jakości i zasięgu. Będziemy te i wszystkie inne produkty projektu upowszechniać na bieżąco na różne sposoby, ale przede wszystkim podczas Wydarzeń Upowszechniających.
Podczas trwania projektu odbywać się będą także inne działania zmierzające do realizacji wytyczonych celów.
 Uczestnikami i odbiorcami naszego projektu będą: uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, społeczności lokalne, władze samorządowe i centralne, organizacje pozarządowe. Bezpośrednio w prace przy projekcie i mobilności będzie zaangażowanych około 150 osób wliczając uczniów, nauczycieli i pracowników wszystkich szkół partnerskich.
Metodologia (metody pracy) wykorzystywana podczas projektu to m.in. warsztaty, szkolenia, obserwacja uczestnicząca, dyskusje, burza mózgów, praca metodą projektową, analiza działań, analiza dokumentów.

W skład grupy partnerskiej wchodzą placówki, które okazały zainteresowanie wdrożeniem szeroko pojętej innowacyjności w proces nauczania poprzez realizację określonych celów, z wykorzystaniem programu Erasmus plus. Pomysł na projekt zrodził się po części z potrzeby mocniejszego postawienia na rozwój, ale także z pasji wszystkich nauczycieli i pracowników placówek.
W centrum naszego projektu znajduje się uczeń szkoły średniej. „Cyfrowy tubylec” (ang. digital native, Mark Prensky) – człowiek, który do nauki potrzebuje bogatego w media środowiska, człowiek który poprzez stałe obcowanie z technologią przyswaja i przetwarza wiedzę w inny sposób  niż „cyfrowi imigranci” – dorośli, uczący się posługiwania technologią niczym języka obcego.
Nadrzędny cel naszego projektu wynika ze zrozumienia potrzeby zbudowania mostu pomiędzy cyfrowymi tubylcami i cyfrowymi imigrantami, miedzy uczniami i nauczycielami. Stąd, celem głównym naszego projektu jest wykorzystanie technologii do bardziej efektywnego i twórczego rozwoju naszych uczniów. Chcemy się nauczyć jak pokonać przepaść dzielącą nas od naszych uczniów, chcemy się dzielić dobrymi praktykami i doświadczeniami.
W trakcie trwania projektu będziemy się szkolić, będziemy organizować lekcje pokazowe, warsztaty z zastosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej, będziemy tworzyć i wykorzystywać Otwarte Zasoby Edukacyjne, tworzyć i przeprowadzać interaktywne gry miejskie i wycieczki rowerowe z wykorzystaniem multimedialnych przewodników oraz map interaktywnych, itd.
Ponadto, pragniemy rozbudzać w naszych uczniach potrzebę rozwoju. Celem naszym jest zmniejszenie u uczniów i nauczycieli barier komunikacyjnych podniesienie kompetencji językowych. Mamy nadzieję zwiększyć otwartość uczniów i nauczycieli względem innych kultur, promować cenne wartości europejskie, oraz umiejętność współpracy w grupie zróżnicowanej pod względem języka i obyczajów.
Planowane rezultaty:
– wzrost kompetencji i samodzielności językowej
– otwartość na kulturę i obyczaje innych krajów
– poszerzenie wiedzy na temat kultury, historii i obyczajów państw partnerskich
– wzrost poczucia własnej wartości
– poprawa profesjonalnego wizerunku nauczyciela
– wzrost kompetencji w zakresie TIK
– wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli
– wzrost motywacji do dalszego rozwoju uczniów i nauczycieli
– poprawa wyników w nauce uczniów
– poznanie narzędzi wykorzystywanych do samodzielnej nauki
– poznanie sposobów uczenia się w krajach partnerskich
– wzrost atrakcyjności na rynku pracy

– przygotowanie do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.
Korzyści długofalowe będą widoczne w działalności ludzi, którzy dziś są uczniami, a w przyszłości będą mieć realny wpływ na europejską współpracę, partnerstwo i integrację ponad wszelkimi różnicami, które nie będą dzielić, lecz inspirować.

– wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli
– wzrost motywacji do dalszego rozwoju uczniów i nauczycieli
– poprawa wyników w nauce uczniów
– poznanie narzędzi wykorzystywanych do samodzielnej nauki
– poznanie sposobów uczenia się w krajach partnerskich
– wzrost atrakcyjności na rynku pracy
– przygotowanie do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.
Korzyści długofalowe będą widoczne w działalności ludzi, którzy dziś są uczniami, a w przyszłości będą mieć realny wpływ na europejską współpracę, partnerstwo i integrację ponad wszelkimi różnicami, które nie będą dzielić, lecz inspirować.

Translate »