Menu Zamknij

O projekcie „From a dreamer to a leader” 2018-2021

Projekt „Od marzyciela do lidera” kładzie nacisk na trzy zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb edukacyjnych współczesnej, zmieniającej się Europy. Jest to projekt łączący w jedną spójną całość takie tematy, jak przedsiębiorczość, wykluczenie społeczne oraz dziedzictwo kulturowe.
Pragniemy rozwinąć w uczestnikach tego przedsięwzięcia zmysł inicjatywy, wiedzę z zakresu
prowadzenia biznesu oraz umiejętności potrzebne do skutecznej i twórczej pracy na rzecz
wspólnego interesu. Wierzymy, że ukierunkowując nasze działania na grupę osób, z różnych
powodów wykluczonych, nie tylko damy im szansę na lepsze jutro, podniesiemy ich motywację do podejmowania trudu oraz samoocenę. Jesteśmy przekonani, że praca w projekcie przyczyni się także do popularyzacji i lepszego zrozumienia społecznej gospodarki rynkowej, gdzie obok celu ekonomicznego dużą rolę odgrywa misja społeczna. Wreszcie, umiejętnie wplatając wątek dziedzictwa kulturowego, które ma przecież także wymiar produktu rynkowego, będziemy mogli zwiększyć świadomość i wiedzę partnerów na temat prawdy historycznej, obyczajów, tradycji i religii krajów partnerskich. Będziemy mogli także kultywować poczucie piękna i wspólnoty cywilizacyjnej Europy.
Aby osiągnąć cele i rezultaty zaplanowaliśmy szereg działań. Przeprowadzimy 5 wymian
uczniowskich, po jednym u każdego z partnerów, 3 krótkie programy szkoleniowe dla kadry oraz 2 długoterminowe wymiany dla dwóch uczniów z Polski i Portugalii. Podczas mobilności będziemy wymieniać się wiedzą z zakresu dziedzictwa kulturowego (wycieczki tematyczne, prezentacje krajów, Festiwal Kultur, itp.), doświadczeniami i dobrymi praktykami (udział w lekcjach pokazowych, warsztatach, praca metodą projektu w grupach międzynarodowych, itp.), będziemy także rozwijać umiejętności społeczne i językowe.
Do innych zadań wszystkich partnerów należeć będzie: założenie i prowadzenie Spółdzielni
Uczniowskiej, zaprojektowanie pokoju zagadek (Escape Room), przeprowadzenie projektów
uczniowskich w grupach międzynarodowych (“Moja mała ojczyzna”, przewodniki multimedialne, multimedialne dzienniki z pobytu w krajach partnerskich, konkursy, zaprojektowanie kalendarza, itp.), założenie i prowadzenie bloga tematycznego, spotkania z przedsiębiorcami, współpraca ze środowiskiem lokalnym i organizacjami pozarządowymi (Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Doradztwa Zawodowego Dla Młodzieży, wolontariat, itp.).
Liczymy na to, iż wymienione działania doprowadzą do konkretnych rezultatów. Chcemy u
uczestników projektu, zarówno u nauczycieli jak i uczniów, spowodować między innymi: rozwój zmysłu inicjatywy, wzrost kreatywności, umiejętności przedsiębiorczych, poprawę oceny z przedsiębiorczości, wzrost wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, przedmiotów zawodowych, historii, kultury i obyczajów państw partnerskich, wzrost kompetencji językowych, motywacji do dalszego uczestnictwa w (formalnym i pozaformalnym) kształceniu, wiary we własne możliwości, otwartości na osoby ze środowisk defaworyzowanych, wiedzy o praktykach, strategiach i systemach w dziedzinie kształcenia młodzieży krajach partnerskich, rozwój kompetencji cyfrowych i technologicznych.
Mamy nadzieję wzmocnić wizerunek szkół partnerskich, jako dynamicznie rozwijających się, innowacyjnych placówek, dających szansę rozwoju zarówno uczniom, jak i kadrze pracowniczej. Chcemy, aby projekt przyniósł korzyści zawodowe uczniom, ale
także przełożył się na lepszy nabór, lepsze dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb i
możliwości oferowanych przez rynek pracy oraz bliższe powiązania między biznesem a osobami wykluczonymi szczególnie ze szkół partnerskich. Wreszcie, mamy nadzieję promować ideę projektów unijnych, jako sposobu na wdrożenie trwałych, dobrych zmian w szkole.

Translate »